9 Mayıs Tarihli Yönetmelik Değişiyor Mu?

23/09/2020 12:30
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 9 Mayıs tarihli yönetmeliği de içerisine alan yeni bir yönetmelik taslağını sektör yetkililerinin görüşüne sundu.

Seddk sigortag%c3%bcndemi

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğünün son olarak yayınladığı 9 Mayıs 2020 tarihli Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) 16 Eylül 2020 tarihinde taslak yönetmelik olarak yayınladığı, SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLER VE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK sektör paydaşlarının görüş ve önerilerine sunuldu. Muhtemelen taslak yönetmelik çok fırtınalar koparacağa benziyor. Gerçek olan birşey ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu artık etkisini hissettireceğidir.

 

MEVCUT METİN

TASLAK

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE,

TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ

AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLER VE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Amaç

MADDE 1 –  (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri, uzaktan iletişim araçlarının kullanımı, prim tahsilatında güvenlik tedbirleri, yetkili kuruluşların şifre tahsis işlemleri ve hizmet kullanım bedeli ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri ile çeşitli isimler altında teminat sağlayan kişileri kapsar.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sigorta şirketlerini, reasürans şirketlerini, sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerini, sigorta aracılarını ve sigortacılık faaliyeti için ticaret ortamı sağlayan kişi ve kuruluşları kapsar.

 

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: Belirli mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla teminini sağlayan sözleşmeyi,

b) Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmesi: Sigorta şirketinin veya sigortacılık yapan emeklilik şirketinin merkezinden ya da bu şirketlerin kendisine bağlı ancak tek başına ticari muamele yapabilen birimlerinden yapılan sözleşmeyi,

c) Emeklilik şirketi: 28/3/2001 tarihli ve 6432 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketi,

ç) Eser sözleşmesi: Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstleneceği sözleşmeyi,

d) Hizmet sözleşmesi: İşçinin, işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Mesafeli sözleşme: Sözleşme taraflarınca karşı karşıya gelinmeksizin yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak kurulan sözleşmeleri,

g) (Mülga:RG-9/5/2020-31122)

ğ) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

h) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,

ı) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

i) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

j) (Ek:RG-9/5/2020-31122) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

k) (Ek:RG-9/5/2020-31122) Kalıcı Veri Saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

l) (Ek:RG-9/5/2020-31122) 3DSecure: İnternet ortamında banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde ek güvenlik tedbirlerini getiren, kartlı sistem kuruluşları tarafından onaylı protokolü,

ifade eder.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Abonelik sözleşmesi: Belirli mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla teminini sağlayan sözleşmeyi,
 2. Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmesi: Sigorta şirketinin veya emeklilik şirketinin merkezinden ya da bu şirketlerin kendisine bağlı ancak tek başına ticari muamele yapabilen birimlerinden yapılan sözleşmeyi,
 3. Emeklilik şirketi: 28/3/2001 tarihli ve 6432 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketi,

ç) Eser sözleşmesi: Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstleneceği sözleşmeyi,

d)  Güvenli Ödeme Sistemleri: Banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde kartlı ödeme sistemi kuruluşlarınca kabul gören, kart hamilini doğrulamaya imkan sağlayan güvenli kart kullanım altyapısını

e) Hazır olanlar arasında kurulan sözleşmeler: Yüz yüze görüşme, telefon ve benzeri yollarla sözleşmenin tüketici ile doğrudan ve eş zamanlı müzakere edilmesi sonucunda akdedilen sözleşmeleri,

f) Hizmet sözleşmesi: İşçinin, işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi,

g)  Hizmet sunucusu: Yetkili kuruluşlara ticaret ortamı sağlayarak hizmet sunan kişi ve kuruluşları,

ğ) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Kalıcı Veri Saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

ı) Kurum:Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu

ifade eder.

i) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

j)   Sigorta aracısı: Sigorta acentesi ve sigorta brokerlerini

k) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,

l) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

m) Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, telefon, faks, tablet, kiosk, radyo, televizyon, elektronik posta, kısa mesaj, internet sayfası, mobil uygulamalar gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan sağlayan her türlü araç ve ortamı,

n) Uzaktan Satış Cihazları: Telefon, tablet ve kiosk gibi fiziki ortama yerleştirilen uzaktan iletişim araçlarını,

o) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Yetkili kuruluşlar: Sigorta şirketini, emeklilik şirketini ve sigorta aracısını,  

 

Sigortacılık kapsamında değerlendirilemeyecek sözleşme ve faaliyetler

MADDE 6 – (1) Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde olduğu gibi konusu, karşı tarafın zararının giderilmesi yerine, bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler de sigortacılık faaliyeti değildir.

(2) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında verilen bakım, onarım ve kullanıma ilişkin garanti ile bu garantinin kapsamını genişleten veya süresini uzatan sözleşmeler ya da garanti belgesi muafiyetine girmekle birlikte üretici veya ithalatçı tarafından verilen söz konusu hizmetler bir bedel karşılığında yapılıyor olsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmez.

 

Sigortacılık kapsamında değerlendirilemeyecek sözleşme ve faaliyetler

MADDE 6 – (1) Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde olduğu gibi konusu, karşı tarafın zararının giderilmesi yerine, bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler de sigortacılık faaliyeti değildir.

 

(2) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve anılan Kanun ile ilgili sair mevzuat kapsamında verilen bakım, onarım ve kullanıma ilişkin garanti ile bu garantinin kapsamını genişleten veya süresini uzatan sözleşmeler ya da garanti belgesi muafiyetine girmekle birlikte üretici veya ithalatçı tarafından verilen söz konusu hizmetler bir bedel karşılığında yapılıyor olsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketici Lehine Sigorta Sözleşmeleri, Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri ve Herkese Açık Öneri ile Mal ve Hizmetle Bağlı Sigorta Ürünü Satışı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri(2)

MADDE 9 – (1) Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim aracı kullanılarak akdedilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mesafeli sözleşme akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek şekilde gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

 (3) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, uygulamaya başlamadan önce, gerekli organizasyon ve teknik alt yapılarına ilişkin Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

(4) 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanır.

(5) Mesafeli akdedilen sözleşmelerde de Türk Ticaret Kanununun 1424 üncü maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam eder. Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla, Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir.

(6) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda 3DSecure uygulamasını kullanmak zorundadır.

(7) Taraflarının karşı karşıya gelerek kurulduğu sözleşmelerde banka kartı veya kredi kartının ilk 6 ve son 4 rakamı ile sanal pos üzerinden güvenli ödeme yapılması temin edilir. Sigorta aracısının prim tahsilatında 3DSecure uygulamasını kullanmayı talep etmesi durumunda sigorta şirketi gerekli teknik altyapıyı sağlamak zorundadır.

(8) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, tüketicileri mesafeli satış kanallarına yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli ödeyebilir.

 

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

MADDE 9 – (1)  Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri, sigorta şirketi veya emeklilik şirketi veya sigorta aracısı ile müşterinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim aracının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

 

(2) Bu yönetmelik kapsamında mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek şekilde gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

 

(3) 14/02/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanır.

 

(4) Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde de Türk Ticaret Kanununun 1424 üncü maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam eder. Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Kuruluşlarda Uzaktan İletişim Araçlarına İlişkin Kurallar

Yetkili kuruluşların internet sayfası ve mobil uygulamaları

MADDE 10 (1) İnternet sayfası ve mobil uygulamalar aracılığı ile gerçekleşecek mesafeli sigorta sözleşmelerinde aşağıda yer alan asgari şartlar yerine getirilir:

 

 1. İşlemler şifrelenmiş sayfalarda yürütülür ve kayıt altına alınır,
 2. Bir sigortaya ilişkin farklı ürünler var ise karşılaştırma imkanı sağlanır,  
 3. Bilgilendirme metni okunup onaylanmadan işlemlere devam edilemez,

ç) Tüketiciden istenilecek bilgiler, risk değerlendirmesi ile sınırlı olmalı ve sigorta konusunun gerçek durumunu tespite yardımcı yeterli seçeneği sunmalıdır,

d) Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye ilişkin önemli bilgiler gösterilir ve tüketicinin onayından sonra sözleşme poliçeleştirilir,  

e) Bilgilendirme metninin ve poliçenin kaydedilmesine ve çıktı alınmasına imkan sağlanır.

 

 

 

Yetkili kuruluşların çağrı merkezleri 

MADDE 11 (1) Çağrı merkezi aracılığı ile gerçekleşecek mesafeli sigorta sözleşmelerinde aşağıda yer alan asgari şartlar yerine getirilir:

 

 1. Kurumsal çağrı merkezi veya dış kaynaklı çağrı merkezi ile işlem yapılabilir,
 2. Kurumsal çağrı merkezi, özel servis hattı üzerinden hizmet verir,
 3. Dış kaynaklı çağrı merkezindeki tüketici bilgilerinin gizliliğinden hizmeti alan yetkili kuruluş sorumludur,

ç) Tüketiciden istenilecek bilgiler, risk değerlendirmesi ile sınırlı olmalı ve sigorta konusunun gerçek durumunu tespite yardımcı yeterli seçenek sunmalıdır,   

 1. Yapılan görüşmeler manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınır ve bu durum hakkında tüketici bilgilendirilir,
 2. Bilgilendirmenin teknik personel tarafından yapılması esastır. Ancak, standart konuşma metinlerinin kullanılması durumunda teknik personel şartı aranmaz,
 3. Tüketicinin onayından sonra sözleşme poliçeleştirilir, 
 4. Poliçe, yetkili kuruluş tarafından sunulan teslimat usulleri arasından sigorta ettirenin belirleyeceği yöntem kullanılarak ilgiliye gönderilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Yetkili kuruluşlardaki diğer uzaktan iletişim araçları

 MADDE 12 – (1) Diğer uzaktan iletişim araçları kullanılarak akdedilen mesafeli sigorta sözleşmelerinde Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddesinde yer alan kurallar kıyasen uygulanır ve sözleşmede sağlanacak hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamının doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenilmesini sağlayan gerekli tedbirler alınır.   

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Sunucusunda Uzaktan İletişim Araçlarına İlişkin Kurallar

 

 

 

Hizmet sunucusunun internet sayfası ve mobil uygulamaları

MADDE 13- (1) Hizmet sunucularının internet sayfası ve mobil uygulamaları aracılığı ile gerçekleşecek mesafeli sigorta sözleşmelerinde aşağıda yer alan şartlar yerine getirilir:

 

 1. Hizmet sunucusu, hiçbir şekilde tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamaz. Teminatı sunan sigorta veya emeklilik şirketinin ve varsa sigorta aracısının unvanının tüketici tarafından açık ve net bir şekilde görülmesi sağlanır. Yetkili kuruluşlar bu bendin uygulanması konusunda gerekli her türlü tedbiri almakla mükelleftir.
 2. Farklı sigorta veya emeklilik şirketlerine ait aynı sigortalara ilişkin ürün ve fiyat kıyaslaması yapılamaz,
 3. Aynı sigorta veya emeklilik şirketine ait sigortalar ile ilgili ürün ve fiyat kıyaslaması yapılabilir,

ç) Bilgilendirme yükümlülüğünün ifası ve sözleşmenin kurulması için tüketici, yetkili kuruluşların internet sayfasına veya mobil uygulamasına yönlendirilir. Ancak, seyahat bileti alım işlemlerinde, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan şartların yerine getirilmesi kaydıyla, Hizmet sunucularının internet sayfası ve mobil uygulaması üzerinden sigorta veya emeklilik şirketi veya sigorta acentesi tarafından seyahat ile ilgili risklere ilişkin sigorta sözleşmesi akdedilebilir. Bu durumda prim tahsilatı, bilet alım işlemi ile birlikte tek seferde yapılmış olsa bile tahsilatın sanal pos uygulaması üzerinden doğrudan yetkili kuruluşa ödenmesi temin edilir.

 

(2) Bu madde kapsamındaki sigorta teminatının sunumunda uygulamaya geçilmeden bir ay önce Kuruma bilgi verilmesi zorunludur. Kurum, sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

 

Mal ve Hizmet Satışı ile Bağlantılı Olarak Sunulan Sigortalar

MADDE 10 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/5/2020-31122)

(1) Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, sundukları mal ve hizmetlerle birlikte, ancak aşağıdaki şartların tamamını sağlamak suretiyle sigorta hizmeti sunabilirler.

a) Satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla, yalnızca aşağıda yer alan sigorta teminatlarının sunulması:

1) Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi,

2) Bagajın kaybı, çalınması,  herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi,

3) Seyahat hizmeti ile bağlantılı diğer riskler.

b) Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması,

c) Sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması,

ç) Sigortaya ilişkin yıllık  primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000.-TL’yi geçmemesi,

d) Yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi.

 (2) Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler bu madde çerçevesinde tüketiciye ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden komisyon alamaz. Ancak, primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli alabilir.

 (3) Bu madde kapsamında sunulan sigorta teminatını veren sigorta şirketinin unvanı, teminatın konusu, kapsamı ve risk gerçekleştiğinde başvuru yapılacak yerin iletişim bilgileri tüketiciye açık ve net olarak bildirilir.

 (4) İşletme, sigorta teminatının kendisi tarafından sunulduğu izlenimini yaratacak her türlü hareketten kaçınmalıdır. Sigorta şirketi bu konuda gerekli her türlü tedbiri almakla mükelleftir.

(5) Bu madde kapsamındaki sigorta teminatının sunumunda uygulamaya geçilmeden bir ay önce Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Bakanlık sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

 

Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalar

MADDE 14 – (1) Hizmet sunucularının sattıkları mal ve hizmetler ile birlikte tüketicilere aşağıdaki şartları taşıyan sigortalar sunulabilir.  

 

 1. Sigortanın kapsamı; bilgisayar, tablet, cep telefonu ve benzeri elektronik cihazlar ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile ilgili elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası ile sınırlı olmalıdır,
 2. Sigorta, satılan mal veya hizmetin tamamlayıcısı olmalıdır,
 3. Sigortaya ilişkin yıllık  prim, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000.-TL’yi geçemez,

ç) Teminat süresi, yenilemeler dahil azami 5 yıldır.

 

(2) Tüketiciye; sigorta teminatının hangi sigorta şirketi tarafından verildiği, sigortanın konusu ve kapsamı ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının, riski üstlenen sigorta şirketi tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği ve ilave bilgilere nereden ulaşılacağı hakkında bilgilendirme yapılır.  

 

(3) Sigorta şirketinin bilgilendirme ve poliçe verme yükümlülüğü çağrı merkezi veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yerine getirilir. İkinci fıkra hükmü bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.   

  

(4) Hizmet sunucusu, hiçbir şekilde tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamaz, Sigorta sözleşmesinin yapılmasına dayanak teşkil eden sözleşmede bu yönde ifadelere yer veremez. Yetkili kuruluşlar bu bendin uygulanması konusunda gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

 

 (5) Sigorta şirketi, primin hizmet sunucusu tarafından tahsil edilmesi hususunda yetki verebilir. Bu durumda prim, banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilir. Yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır.  

 

(6) Bu madde kapsamındaki sigorta teminatının sunumunda uygulamaya geçilmeden bir ay önce sigorta şirketince Kuruma bilgi verilmesi zorunludur. Kurum, sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

 

 

Uzaktan Satış Cihazları ile pazarlama

EK MADDE 10/A – (Ek:RG-9/5/2020-31122)

(1) Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışı mümkündür. Mobil uygulamalar ile web sayfası uygulamalarında teminat sağlayan sigorta şirketinin unvanının sürecin en başında açık biçimde yer alması zorunludur. Kiosk uygulamasında da teminat veren sigorta şirketinin unvanının cihazın üzerinde açık biçimde yer alması gerekir.

(2)Zorunlu Deprem Sigortası kontrol noktaları olan Tapu Daireleri, Su ve Elektrik İdarelerinde yalnızca Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ait uzaktan satış cihazları bulundurulabilir. Bu cihazlar üzerinden yapılacak prim üretimi için tahakkuk ettirilecek komisyonlar, bu cihazlarla ilgili masraflar indirildikten sonra, Zorunlu Deprem Sigortası performansları ve faaliyet gösterdikleri yer göz önünde bulundurularak, Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılır.

(3) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabilir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşında ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri bu cihazlar üzerinden satışa izin vermek zorundadır. Bu satışlar çerçevesinde asgari oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyonlar, masraflar indirildikten sonra, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılır.

(4) Diğer zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılması hususunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile ilgili kiosk uygulaması hususunda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilidir.

(5) Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden, bağlantı (link) verilemez.

(6) Bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındakiler hariç olmak üzere, sigorta satışı konusunda yetkili olmayan kişi veya kuruluşların mekanlarına uzaktan satış cihazı konulamaz.

 

Hizmet sunucusundaki uzaktan satış cihazları

MADDE 15- (1) Yetkili kuruluşlar, hizmet sunucusunun fiziki mekanına uzaktan satış cihazı koyamaz, hizmet sunucusuna ait uzaktan satış cihazı aracılığı ile sigorta sözleşmesi akdedemez.

 

(2) Kurum; zorunlu sigortaların, devlet destekli tarım sigortalarının, devlet destekli alacak sigortasının ve Kurum tarafından belirlenecek diğer sigortaların hizmet sunucusundaki uzaktan satış cihazı aracılığı ile akdedilmesine izin verebilir. Sigorta konusunun ve hizmet sunucusunun tespitine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.     

 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – 

(1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları ile 10/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının uygulamaya giriş tarihine kadar, ilgisine göre sigorta şirketleri, aracılar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK),  Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tapu daireleri, elektrik ve su idareleri tarafından gerekli tedbirler alınır.

 

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

 

Prim tahsilatında güvenlik tedbirleri

MADDE 16- (1) Veri işleme, kaydetme veya iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standartı hükümleri dikkate alınır.

 

(2) Elektronik ortamda mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda Güvenli Ödeme Sistemlerini kullanmak zorundadır. Ancak aşağıdaki şartlarda Güvenli Ödeme Sistemlerini kullanma zorunluluğu yoktur.     

 

 1. Ilk ödemeden sonraki prim taksitlerinde ,
 2. Kredi kuruluşunun kendi uygulaması üzerinden işlem onayı alınarak tüketicinin hesabından yapılan ödemelerde,
 3. Kredi kuruluşunun kendi uygulaması üzerinden işlem onayı alınarak tüketicinin işlem yapılan kredi kuruluşuna ait banka kartı veya kredi kartı ile yaptığı ödemelerde.                                                 

 

(3) Hazır olanlar arasında kurulan sözleşmelerin banka kartı veya kredi kartı ile prim tahsilatında hassas kart verisinin tamamı paylaşılmaksızın kartın ilk 6 ve son 4 rakamı ile kart hamilinin TC kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile sanal pos üzerinden ödeme yapılması temin edilir.

 

 

Yetkili kuruluşların şifre tahsis işlemleri hakkında kurallar

MADDE 17 (1) Yetkili kuruluşlar, sigortacılık faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerinde kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini hizmet sunucuları ve diğer üçüncü kişilerle paylaşamaz ve bunlara kullanıcı adı ve şifresi tahsis edemez.    

 

 

 

 

Hizmet kullanım bedeli

MADDE 18 (1) Hizmet sunucuları tarafından sağlanan ticaret ortamı için ödenecek ücret, primle bağlantılı olamaz.   

 

 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 19 (1) 25/4/2014 tarih ve 28982 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı  yürütür

 

 

 

Taslak yönetmeliği yazdırmak için tıklayınız...